Burse și programe sociale

BURSE 2023 – 2024

EURO 200 -AN SCOLAR 2022 -2023

1) Cererea tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Legii 269/2004, https://scoalaghindeni.ro/euro-200-2/cerere-euro-200/

/Burse – anul școlar 2022-2023

 ACTE necesare Program “Euro 200”

2) Copie a certificatului de naștere  sau a actului de identitate al elevului;

3) Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

4) Adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;

5) Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii – în original;

6) Declarația pe propria răspundere a părintelui în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 RON) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;

7)  Adeverința eliberată de școală din care să rezulte calitatea de elev.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoare – 1- 14 aprilie